آزمايش هاى ادرار كودكان (دختر)

ابتدا وسايل زير از قبل تهيه و آماده شود:

 • يك بسته دستمال توالت جهت تميز كردن ناحيه تناسلي (Urine bag)
 • يك كيسه جم عآوري نمونه ادرار
 • يك ظرف پلاستيكي استريل براي نگهداري و انتقال نمونه ادرار به آزمايشگاه.

 مرحله اول:

 1. كودك را به پشت بخوابانيد و پین های ناحيه تناسلي را بشوييد ( ترجيحاً با صابون حمام مخصوص بچه تميز شود ) از محلول صابون حاوي لوسين استفاده نشود زيرا باقيمانده آن روي پوست مانع از چسبيدن كامل به پوست م يگردد.
 2. قسمت مخرج را سريعاٌ شسته آب كشي و خشك نماييد.
 3. تمام ناحيه را مجدداٌ هطور كامل با دستمال توالت تميز نموده و صبر كنيد تا با جريان هوا خشك شود

 مرحله دوم:

 1. لايه محافظ پشت را از نيمه تحتاني آن جدا نماييد.
 2. ابتدا نيمه فوقاني پوشش چسبيده را رها كرده تا قسمت تحتاني بر روي پوست قرار گيرد.
 3. قبل از قرار دادن كيسه جمع آوری ادرار مطمئن شويد كه سطح پوست خشك شده باشد.

 مرحله سوم:

 1. قسمت پرينه ( اطراف ناحيه تناسلي ) را بكشيد تا چین های پوست از هم باز شوند و قسمت تناسلي ( واژن ) ديده شود.
 2. هنگامي كه قسمت چسبيده را بر روي پوست ناحيه قرار می دهيد، مطمئن شويد كه از قسمت باريك پوست بين معقد و واژن عمل چسبانيدن كيسه شروع شود و فشار انگشتان دست بر روي كيسه از اين قسمت به طرف بيرون صورت گيرد.

مرحله چهارم:

 1. قسمت چسبيده كيسه را به طور محكم به پوست فشار دهيد تا از چروكيدگي كيسه و پوست ممانعت گردد.
 2. زماني كه قسمت تحتاني كيسه در محل مناسب خود قرار گرفت، كاغذ پشت كيسه را ازقسمت فوقاني آن جدا كرده و عمل فشار بر روي كيسه و پوست را به طرف بالا انجام دهيد تا كيسه كاملاً در جاي خود چسبيده و قرار گيرد.
 3. از چسبيدن كامل كيسه به اطراف واژن مطمئن شويد.
 4. در مورد شير خواران و كودكان كوچك كه هنوز توالت رفتن را ياد نگرفته اند يك كيسه مخصوص جهت جمع آوری ادرار داده می شود.
 5. كيسه ادرار را فقط يك ساعت می توانید بچسبانيد و بعد از يك ساعت كيسه ادرار آلوده  می شودد.
 6. بعد از ادراركردن كودك داخل كيسه، آن را هرچه سريعتر تحويل آزمايشگاه دهيد.
 7. اگر ادرار بيش از يك ساعت داخل كيسه بماند منجر به رشد ميكرو بها در كيسه خواهد شد. لذا سعى نماييد زمانى كيسه ادرار را بچسبانيد كه مطمئن باشيد آزمايشگاه باز است و نمونه ادرار را مى پذيرد.
 8. براى موارد ضرورى می توانید ادرار را براى چند ساعت در يخچال نگهدارى كنيد.
 9. اگر كودك شما قادر به کنترل ادرار خود می باشد، به شما ظرف استريل و در بسته داده خواهد شد. درپوش اين ظرف را فقط در موقع جمع آوری نمونه باز كنيد.
 10. مواظب باشيد سطح داخلى ظرف با انگشت شما و يا بدن و مجراى ادرارى كودك تماس پيدا نكند.
 11. اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتايج آزمايشات دچار اشكال خواهد شد، لذا رعايت شرايط بالا الزامى م ىباشد.
 12. توجه نماييد كه نام و نام خانوادگى و اطلاعات پذيرش روى ظرف درج شده باشد در غير اين صورت مسئولين پذيرش و نمونه بردارى را مطلع سازيد.
 13. ظرف نمونه را در جاى مخصوص جمع آوری نمونه های ادرار كه توسط آزمايشگاه تعيين شده است، قرار دهيد. چنانچه نمونه در خارج از آزمايشگاه تهيه شده است، ظرف را پس ازجمع آوری نمونه در يخچال قرار داده و همان روز به آزمايشگاه تحويل دهید.

لطفاً براى دستیابی به نتايج صحيح و دقيق، به نكات ذيل توجه ويژه نماييد:

 • نتايج به خاطر عدم رعايت شرايط میتواند منجر به ناديده گرفته شدن مسايل مهم پزشكى گردد.
 • در تمامى مراحل پرسنل آزمايشگاه آماده پاسخگويى و راهنمايى به سوالات شما می باشند
 • . ملاحظات بهداشتى: چون هر نمونه مدفوع منبع مهمى جهت انتقال باكترى، ويروس و انگل محسوب م ىشود، لذا بايد به رعايت نكات بهداشتى در هنگام جمع آوری و انتقال نمونه توجه ويژه شود.
 • بايد آزمايشگاه را از سوابق و مصرف دارويى و سوابق بيمارى خود مطلع سازيد.