آزمايش هاى ادرار 24 ساعته

  1. نمونه مورد نظر بايد دقيقاً طى 24 ساعت جمع آوری گردد.
  2. در ابتداى جمع آوری نمونه، دفع ادرار را انجام داده و آن را دور بريزد. زمان را دقيقاً يادداشت نماييد.(مثلا ساعت 7 صبح)
  3. به مدت يك شبانه روز ( 24 ساعت) يعنى تا ساعت 7 صبح فردا تمامى نوبت هاى دفع ادرار را در ظرف مخصوص جمع آوری كنيد.
  4.  در طول زمان جمع آوری ادرار بايد ظرف جمع آوری دور از دسترس كودكان و در يخچال نگهدارى شده و پس از زمان 24 ساعت ظرف را در اسرع وقت به آزمايشگاه تحويل دهيد.
  5.  اگر در طى اين 24 ساعت بر حسب اشتباه ادرار خود را داخل ظرف تخليه ننموديد حتماً به آزمايشگاه مراجعه نموده و ظرف جديد دريافت كنيد.
  6.  ظرفى كه جهت جمع آوری ادرار به شما داده شده است، حاوى مواد نگهدارنده مى باشد. نبايد اين مواد را خالى و يا آنها را بو كنيد.
  7.  توجه نماييد كه نام و نام خانوادگى و اطلاعات پذيرش روى ظرف درج شده باشد در غير اين صورت مسئولين پذيرش و نمونه بردارى را مطلع سازيد.
  8. ظرف نمونه را در جاى مخصوص جمع آوری نمونه هاى ادرار كه توسط آزمايشگاه تعيين شده است، قرار دهيد. 9 - چنانچه نمونه در خارج از آزمايشگاه تهيه شده است، ظرف را پس از ججمع آوری نمونه در يخچال يا در مكان خنك و در سايه قرار داده و همان روز به آزمايشگاه تحويل نماييد.

لطفاً براى دست يابى به نتايج صحيح و دقيق، به نكات ذيل توجه ويژه نماييد، نتايج به خاطر عدم رعايت شرايط مى تواند منجر به ناديده گرفته شدن مسايل مهم پزشكى گردد.

  • در تمامى مراحل پرسنل آزمايشگاه آماده پاسخگويى و راهنمايى به سوالات شما مى باشند.
  • ملاحظات بهداشتى: چون هر نمونه مدفوع منبع مهمى جهت انتقال باكترى، ويروس و انگل محسوب م ىشود، لذا بايد به رعايت نكات بهداشتى در هنگام جمع آوری و انتقال نمونه توجه ويژه شود.