HIV ویروس نقص سیستم ایمنی در انسان است. این ویروس مانع از عملکرد صحیح سیستم ایمنی در مبارزه  با عفونت ها می شود و تنها را ه تشخیص آن انجام تست HIV می باشد.

مادر باردار مبتلا به ویروس HIV می تواند در طی بارداری، زایمان و شیر دهی این ویروس را به نوزاد خود منتقل نماید از این رو انجام این آزمایش پیش از بارداری ضروری به نظر می رسد.

در صورتی که ابتلا مادر به ویروس در دوران بارداری تایید شود، با استفاده از مراقبت های ویژه می توان امکان انتقال ویروس به نوزاد را کاهش داد.