• بررسی جهش پروترومبین (G20210A)
 • بررسی فاکتور پنج (Factor V Leiden)
 • بررسی فاکتور پنج (Factor V HR2)
 • بررسی فاکتور 8 و 9
 • بررسی Beta Fibrinogen-Glycoprotein 1a 
 • بررسی ژن MTHFR 
 • بررسی Angiotensin Converting Enzyme(ACE)
 • بررسی PAI-1
 • بررسی Tissue Plasminogen Activator
 • بررسی EPCR
 • بررسی eNOS
 • بررسی LTA
 • بررسی GPIIIa L33P