مشاوره جهت تعیین مناسب ترین دهنده ی پیوند اعضا بین کاندیداهای فامیلی و غیر فامیلی

 HLA Typing کلاس 1 و 2 به روش مولکولی

HLA Diagnosis مولکولی و سرولوژی برای الل های B8, B35,B51,B27,DR4,DR3,DQ2,DQ8,B5