در بخش مولکولی آزمایشات زیر با بالاترین کیفیت و دقت انجام می شود

 • بررسی جهش های آلفا و بتا تالاسمی
 • بررسی جهش حای سرطان سینه (BRCA1, BRCA2)
 • بررسی جهش ها و ریسک فاکتورهای ژنتیکی در بیماری های قلبی- عروقی:

       Thrombophilia risk factor panel  شامل: PAI 1، فاکتورV لیدن، پروترومبین، 298 MTHFR 677 ،MTHFR، فاکتور XIII

 • بررسی جهش های شایع بیماری های دوشن و بکر(DMD/BMD)
 • بررسی تکرارهای سه تایی سندروم X شکننده (Fragile X Syndrome)
 • بررسی جهش های شایع بیماری گوشه (Gaucher Disease)
 • بررسی جهش های شایع بیماری SLOS
 • انجام تست Sperm DNA Fregment Analysis
 • بررسی جهش های شایع ناشنوایی غیر سندرومیک کانکسین 26 و 30
 • بررسی جهش های شایع ناشنوایی هموکروماتوز
 • بررسی جهش های شایع تب مدیترانه ای فامیلی (FMF)
 • بررسی Variation های آلزایمر(ACE, APO B, APO E,PAI1 844-4G/5G)
 • تشخیص ناباروری از طریق بررسی ریز حذف های کروموزوم Y شامل AZF a,b,c
 • بررسی ژن KRAS در سرطان دستگاه گوارش و ریه
 • بررسی محصول ژن JAK2
 • تعیین جنسیت جنیین با استفاده از خون مادر
 • تعیین جنسیت جنین بر روی نمونه های آمنیون و پرزهای کوریونی
 • تشخیص پیش از تولد آنیوپلوئیدی های کروموزومی
 • حساسیت به وارفارین
 • آتروفی عضلانی - نخاعی SMA
 • بررسی تکرارهای سه تایی در آتاکسی فردریش
 • بررسی ژن HER2 در سرطان پستان
 • بررسی محصول ژنی جا به جایی BCR-ABL منجر به لوسمی CML
 • تشخیص غیر تهاجمی آنیوپلوئیدی های کروموزومی 13،18،21 به روش NGS