بیوشیمی:

در بخش بیوشیمی با بهره گیری از آنالیز سرم یا پلاسمای خون، طیف گسترده ای از مواد، آنزیم ها، هورمون و ... جهت تشخیص بیماری و پیگیری درمان مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در این بخش آنالیز سایر مایعات بدن از جمله ادرار، CSF و مایع آسیت نیز گنجانده شده است.

 

آزمایشات این بخش به شرح زیر می باشد

angiotensin converting enzyme (ACE)

alkaline phosphtse level test (ALP)

alanine amino transferase (ALT)

albumin test (ALB)

amylase test 

Apo lipoprotein a (APO a)

Apo lipoprotein b (APO b)

Aspartate aminoteransferase

clacitonin

calsium

cholestrerol

creatinin

creatin kinase  Ck-MB

creatine phospho kinase test 

Cu levels test

complement test

chloride blood test

D. Bilirubin test

Fe levels test

Gamma-Glutamyl transpeptidase test

Glycated hemoglobin

Homocycteine

HDL cholestrol

Heliprob

LDL cholestrol

Lipo protein a (LPa)

Lipase

Lithium levels test (LI)

Magnesium levels test (Mg)

potassium levels test (K)

Phosphorus

Total iron binding capacity (TIBC)

Thyroglobulin

Total Bilirrubin

Total al protein

Transferrin

Transpeptidase test

Triglycerides

Sodium (Na)

Ston analysis

Urea

Urinalysis

Urine protein

Zn levels test