در بخش سیتوژنتیک آزمایشات زیر با بالاترین دقت و کیفیت به تنجام می رسد.

  • کاریوتایپ خون
  • کاریوتایپ مایع آمنیون
  • کاریوتایپ خون با رزولوشن بالا
  • کاریوتایپ پرزهای جفتی جنین
  • تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های کروموزوم های 13،18،21 و کروموزوم های جنسی با روش QF_PCR
  • کاریوتایپ محصولات سقط و مرده زایی