• تشخیص 36 ژنوتیپ HPV با روش Array
  • تشخیص 10 عامل عفونی بیماری های مقاربتی (STI) به روش Array
  • تشخیص آلودگی با ویروس هپاتیت B به صورت کمی وکیفی
  • تشخیص آلودگی با ویروس هپاتیت C به صورت کمی وکیفی
  • تشخیص آلودگی با ویروس هپاتیت D به صورت کمی وکیفی
  • تشخیص آلودگی با ویروس HIV به صورت کمی وکیفی
  • تشخیص آلودگی با سایتومگالو ویروس به صورت کمی وکیفی
  • تشخیص آلودگی با ویروس تبخال تناسلی (HSV) به صورت کمی وکیفی
  • تشخیص آلودگی با کلامیدیا به صورت کمی وکیفی
  • تشخیص آلودگی با مایکوپلاسما به صورت کمی وکیفی