نام آزمایش:

مطالعه کروموزومی روی سلولهای مایع آمنیون  Chromosomal Study on Amniotic Fluid

نمونه مورد نیاز: 

20سی سی از مایع آمنیون  در دو سرنگ استریل مجزا

نحوه ارسال نمونه:       

نمونه توسط  بیمار یا همراه به آزمایشگاه تحویل داده شود در صورت مسافت دور با پست پیشتازمدت 2 روز ارسال گردد. آزمایشگاه دارای سرویس جمع آوری نمونه در بسیاری از شهرستانها میباشد قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه تماس گرفته و هماهنگی لازم انجام شود.

مدارک مورد نیاز:  

هفته حاملگی، اندیکاسیون،تاریخ LMP ،جواب سونوگرافی، سن مادر، سابقه حاملگی های قبلی، در صورت انجام تست های غربالگری بیوشیمیایی نتایج آزمایش و تخمین ریسک سندرم داون یا اختلالات کروموزومی دیگر.فرم های آزمایشگاه باید توسط زوجه و همسر وی امضا شود.بهترین زمان نمونه گیری 16-14 هفته می باشد

معرفی بیماری:     

1-نمونه در دو لوله کشت داده می شود

2-تعویض محیط پس از معاینه کشت سلولی صور گرفته

3-سلولها در زمان 12-8 روز تریپسینه و هاروست می شو

4-پس از هاروست مقداری از سلولها در لیتون تیوب به عنوان back up باقی گذاشته می شود.مطالعه حداقل 20سلول از سلول از مجموعه لامها توسطدو نفر مطالعه کننده مختلف (هر کشت توسط یک نفر)عکس برداری 10-5 عکس دیجیتالی از دو کشت مختلف کاریوتایپ حداقل 4عکس از هر دو کشت .جواب نهایی پس از کنترل میکروسکوپی و ارزیابی 3 سوپر واریز رد شده و جواب با کاریوتایپ داده می شود.

در چه مواردی این تست درخواست میشود؟

سن بالای بارداری،بررسی های، خطر اختلالات کروموزومی به علت سابقه قبلی ،حامل بودن جابجایی کروموزومی و یا تست های غربالگری

روش انجام تست و نحوه درخواست تست

  • آنالیز کروموزوم پیش از تولد در مایع آمنیوتیک انجام میشود در صورتی که فردی:
  • در معرض خطر افزایش آنیوپلوئیدی جنین بر اساس سن مادر، آزمایش غيرتهاجمی قبل از زايمان (NIPT)، غربالگري نشانگر غير طبيعی يا سونوگرافی غير طبيعی جنين
  •   سابقه خانوادگی اختلالات کروموزومی یا اختلال ژنتیکی دارد.
  •  نیاز به آزمایش تشخیصی به جای غربالگری.

مدت زمان جوابدهی

به طور میانگین 14-10 روز و جواب کتبی 20-14 روز