این بخش ازآزمایشگاه با دارا بودن سیستم های Chemiluminescence و Elisa آزمایشات مربوط به هورمون های تیروئیدی، جنسی، تومورمارکرها و ... را در کمترین زمان و با حساسیت بالا انجام می دهد.