پذیرش نمونه های تحقیقاتی فلوسایتومتری به شرح زیر می باشد:

خوانش نمونه های ارسالی حاوی آنتی بادی

خوانش لوله همراه با آنتی بادی تک رنگ

خوانش لوله همراه با آنتی بادی دورنگ

خوانش لوله همراه با آنتی بادی سه رنگ

خوانش لوله همراه باآنتی بادی چهار رنگ

این مرکز آماده ی همکاری با پروژه های تحقیقاتی می باشد لذا پذیرش و خوانش این نمونه ها با تخفیف ویژه انجام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش فلوسایتومتری آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.