اغلب سرطان های کولون با تومور های کوچک و غیر سرطانی به نام پولیپ های آدنوماتوز شناخته می شوند که این پولیپ ها در دیواره داخلی روده بزرگ ایجاد می گردند. چنانچه این پولیپ ها در طی کولونوسکوپی برداشته نشوند ممکن است پس از مدتی به سمت بدخیمی پیش روند.سلول های سرطانی شده ی کولون با تهاجم به بافت سالم و تخریب سلول های اطراف تومور باعث ایجاد عوارض بسیاری می شوند.