نظریه های بسیاری در مورد مکانیسم ایجاد سردرد میگرنی وجود دارد که یکی از فراگیرترین این نظریات، علت اصلی ایجاد حملات میگرنی را مربوط به سرخرگ تمپورال می داند. این سرخرگ در خارج از جمجمه و زیر گیجگاه قرار دارد و در پاسخ به برخی تحریکات مانند استرس و مصرف کافئین قطر آن دچار تغییر می شود.