پاپیلوما ویروس ها، ویروس های کوچک بدون پوشش و دارای DNA دو رشته ای هستند که سبب آلوده کردن سلول های اپیتلیوم جلدی و موکوز در طیف گسترده ای از مهره داران عالی می شود.

HPV ویروسی متفاوت با HSV(هرپس) و HIV است. بیش از 100 نوع ویروس HPV وجود دارد که دست کم 13 نوع از آن در ایجاد سرطان مؤثرند.(انواع پرخطر ویروس)

دو گونه ی 18 و 16 ویروس HPV عامل 70% از سرطان های سرویکس (گردن رحم) و بدخیمی های پیش از سرطان سرویکس هستند.