بیماری کرون (Crohn’s disease) اغلب روده کوچک و به ندرت روده بزرگ را درگیر می کند؛ همچنین ممکن است دیگر مناطق دستگاه گوارش مانند دهان، مری و معده را نیز تحت تاثیر قرار دهد. التهاب مزمن، اساس بیماری کرون می باشد. این التهاب می تواند باعث ایجاد تورم و زخم در نواحی مختلف روده شود.