فاکتور V Leiden یک اختلال انعقادی خون است که در نتیجه ی ایجاد جهش در یکی از فاکتورهای خون به نام V Leiden روی داده و باعث افزایش غیر طبیعی ایجاد لخته و انسداد عروق می گردد. در بسیاری از افراد دارای این اختلال، ایجاد لخته ی غیر طبیعی هرگز اتفاق نمی افتد ولی در برخی موارد وجود این جهش آثار زیان باری بر سلامت فرد خواهد داشت.