Acidosis and Alkalosis

اسیدوز و آلکالوز اسیدوز و آلکالوز اصطلاحاتی هستند برای شرایط غیر عادی که از افزایش اسید و آلکالین(باز) در خون نشات می گیرند.

اسیدوز و آلکالوز اسیدوز و آلکالوز اصطلاحاتی هستند برای شرایط غیر عادی که از افزایش اسید و آلکالین(باز) در خون نشات می گیرند.
ph نرمال خون باید در محدوده ی 7.35-7.45 باشد تا از عملکرد مناسب فرایند های متابولیک و فرستادن مقدار مناسب و صحیح اکسیِژن به بافتها مطمن شد.اسیدوزیس به دلیل افزایش اسیدخون که منجر به کاهش ph زیر 7.35 و آلکاوز به دلیل افزایش باز در خون که منجر به افزایش ph بالا تر از 7.45 می شود.
شرایط و بیماریهای زیادی می توانند در کنترل ph در بدن مداخله کنند و همچنین باعث شوند که ph خون یک شخص خارج از محدوده ی سلامتی قرار گیرد.