Inflammatory Bowel Diseases

بیماری های التهابی روده در بیماری های التهابی روده یا (IBD) التهاب در جدار روده‌ها ایجاد می‌شود که مهمترین این بیماریها دو بیماری کولیت اولسروزو کرون که از جهاتی دارای شباهتهایی هستند . سن شروع این بیماری ها اغلب 15 تا 30 سالگی است؛ اما در بعضی افراد نیز، اولین علایم شروع بیماری در بزرگسالی ظاهر می شود. هر دوجنس به میزان مساوی در خطر ابتلا هستند هر دو بیماری موجب التهاب جدار روده‌ها می‌شوند البته تفاوتهای زیادی در مورد مناطق درگیر و عمق التهاب بین این دو بیماری وجود دارد.درمان دو بیماری نیز مشابه هم هستند . علل بیماریهای التهابی روده ای ،. به طور دقیق شناخته شده نیست ولی علل متعددی برای ان مطرح شده از جمله دخالت عوامل میکروبی و واکنشهای غیر طبیعی سیستم ایمنی بدن و عوامل ژنتیکی و وراثتی و استعداد های ژنیتکی و... از دیگر عوامل موثر علت التهاب روده سرماخوردگی ، عفونت میکروبی و مسمومیت غذایی به خصوص در فصول مختلف و استرس در مورد بیماری‌های گوارشی بسیار تاثیرگذار است.و حساس ترین جای بدن نسبت به استرس، سیستم گوارشی است