آزمایش ادرار آقایان

 1.  پيش از انجام آزمايش از نوشيدن بيش از حد مايعات خودارى فرماييد.
 2. دستهاى خود را با آب و صابون شسته و به خوبى با دستمال كاغذى خشك نماييد.
 3.  درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد بدون آنكه دستهاى شما با سطح داخلى ظرف يا درب آن تماس پيدا كند.
 4. مجارى ادرار را با يك دستمال مرطوب يك بار مصرف دو بار و هر بار با استفاده از يك دستمال جديد تميز نماييد. در افرادي كه ختنه نشده اند، پوست مجارى ادرار را از مجراي خروج ادرار به عقب كشيده و جمع نماييد.
 5. مراقب باشيد كه سطح داخلى ظرف با هيچ قسمت از بدن شما تماس پيدا نكند در غيراین صورت از واحد نمونه بردارى ظرف مجدد بخواهید .
 6.  مقدار كمى از قسمت اول ادرار (چند قطره اول) را به داخل توالت تخليه كرده و حدود 30 ميلى ليتر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع آورى نماييد.
 7.  درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحويل آزمايشگاه دهيد.
 8. اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتايج آزمايشات دچار اشكال خواهد شد، لذا رعايت شرايط بالا الزامى مى باشد.
 9.  توجه نماييد كه نام و نام خانوادگى و اطلاعات پذيرش روى ظرف درج شده باشد در غير اين صورت مسئولين پذيرش و نمونه بردارى را مطلع سازيد.
 10.  ظرف نمونه را در جاى مخصوص جمع آوری نمونه هاى ادرار كه توسط آزمايشگاه تعيين شده است، قرار دهيد.
 11.  چنانچه نمونه در خارج از آزمايشگاه تهيه شده است، ظرف را پس از جمع آوری نمونه در يخچال قرار داده و همان روز به آزمايشگاه تحويل دهید.

 لطفاً براى دست يابى به نتايج صحيح و دقيق، به نكات ذيل توجه ويژه نماييد:

 • نتايج به خاطر عدم رعايت شرايط مى تواند منجر به ناديده گرفته شدن مسايل مهم پزشكى گردد. در تمامى مراحل پرسنل آزمايشگاه آماده پاسخگويى و راهنمايى به سوالات شما مى باشند.
 • ملاحظات بهداشتى: چون هر نمونه مدفوع منبع مهمى جهت انتقال باكترى، ويروس و انگل محسوب م ىشود، لذا بايد به رعايت نكات بهداشتى در هنگام جمع آوری و انتقال نمونه توجه ويژه شود.
 •   بايد آزمايشگاه را از سوابق و مصرف دارويى و سوابق بيمارى خود مطلع سازيد.
 • هرگونه فعاليت موثر بر نمونه بردارى براساس شرايط ذيل ( نظير ورزش، مصرف دارو و غذا، عدم رعايت رژيم غذايى)را به آزمايشگاه اطلاع دهيد.