آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فردا

از دی ماه ۱۳۹۱ با هدف خدمت رسانی برتر و به کارگیری دانش روز دنیا در زمینه پزشکی و آزمایشگاهی، فعالیت خود را آغاز نموده است. مسئولین و مدیران این آزمایشگاه با به کارگیری تجارب و موفقیت های خود در آزمایشگاه های داخل و خارخ از کشور همواره سعی در جلب رضایت مراجعین محترم را داشته اند.

Image
Sampling from children
Image
Fardalab yard