ایمونولوژی

ایمنولوژی علم شناخت و بررسی سیستم های دخیل در ایمنی بدن است که به واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری زا اختصاص دارد.

ایمنولوژی به بررسی جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماری خودایمنی، حساسیت، واکسیناسیون و پیوند اعضا می پردازد. براین مبنا ایمونولوژی نقش به سزایی در تشخیص انواع بیماری ها دارد.

در این بخش تست های ویروسی و ایمنولوژيک انجام می شود.

اغلب تست ها در این بخش، بر اساس واکنش های آنتی بادی هاست که به منظور تشخیص آن از روش های نفلومتری، ایمونو اسی با آنزیم، ایمونو فلئورسانس غیر مستقیم و ... استفاده می شود.

تست‌هـایی که در ایـن بخش انجـام ‌می‌شـونـد

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا