Quanti FERON-TB Gold (QFT-TB)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری سل
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • درصورتی که پزشک بر اساس علائم موجود به بیماری سل مشکوک شود.
  • افتراق سل نهفته از فعال
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، باکتری عامل سل (TB) عموما منجر به عفونت ریوی می شود و در صورت عدم درمان می تواند کشنده باشد.

لنفوسیت های T موجود در خون افراد آلوده به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس آنتی ژن های مایکوباکتریال را شناسایی می کنند و همچنین در پاسخ به آنتی ژن های مذکور اینترفرون گاما ترشح و تولید می شود.

QFT سنجش آزادسازی اینترفرون گاما (IFN-γ) است که معمولاً به عنوان IGRA شناخته می شود و یک جایگزین برای تست پوستی توبرکولین (TST) یا PPD  است. برخلاف TST، QFT یک تست آزمایشگاهی کنترل شده است که تحت تاثیر عفونت‌های مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوزی و واکسیناسیون قبلی باسیل کالمت گورین (BCG) قرار ندارد.

تشخیص اینترفرون گاما (IFN-γ) با روش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم  (ELISA) برای شناسایی پاسخ های آزمایشگاهی به این آنتی ژن های پپتیدی که با عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مرتبط هستند، استفاده می شود.

QFT بسیار اختصاصی و حساس است و یک نتیجه مثبت، شدت عفونت واقعی با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را پیش بینی می کند. با این حال، مانند TST و سایر IGRA ها، QFT نمی تواند بین بیماری سل فعال و عفونت سل نهفته تمایز قائل شود.