Anti-mitochondrial M2 antibody (AMA-M2)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک بر اساس علائم موجود به PBC مشکوک شود.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی بادی های میتوکندریال (AMA) اتوآنتی بادی هایی هستند که به شدت با کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)، که قبلاً سیروز صفراوی اولیه نامیده می شد، مرتبط هستند.

کلانژیت صفراوی اولیه یک اختلال خود ایمن مزمن است که باعث التهاب و زخم مجاری صفراوی داخل کبد می شود. این یک بیماری با پیشرفت آهسته است که باعث بدتر شدن تخریب کبد و انسداد جریان صفرا می شود. مسدود شدن مجاری صفراوی می تواند منجر به تجمع مواد مضر در کبد شود و در نهایت ممکن است منجر به اسکار دائمی (سیروز) شود.

AMA اتوآنتی بادی هایی هستند که علیه آنتی ژن های درون بدن ایجاد می شوند. 9 نوع آنتی ژن AMA (M1 – M9) وجود دارد که از بین آنها M2 و M9 بیشترین احتمال ایجاد بیماری را دارند. AMA-M2 یک سیستم برای تعیین کمی آنتی‌بادی‌های IgG علیه زیر آنتی‌ژن‌های M2 میتوکندری در سرم یا پلاسمای انسانی است.

اتوآنتی بادی‌های زیرگروه M2 نشانگر سرولوژیکی مختص سیروز صفراوی اولیه (PBC) هستند. علاوه بر تشخیص زودهنگام و افتراقی، شناسایی ساختار AMA امکان طبقه بندی ایمونولوژیک و پیش آگهی سیروز صفراوی اولیه را فراهم می کند اما می تواند در برخی از بیماران مبتلا به هپاتیت خودایمنی (AIH) نیز یافت شود.