Anti-liver/kidney microsomal type 1 antibodies (Anti-LKM1)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری های اتوایمیون کبد مانند هپاتیت اتوایمیون و سیروز صفراوی اولیه.
  • تمایز بین علل متفاوت آسیب کبدی.
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک به بیماری کبدی مشکوک است.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی بادی Anti-LKM1 پروتئین های ساخته شده توسط سیستم ایمنی را بوسیله ی آنزیم اختصاصی شناسایی کرده و مورد هدف قرار می دهد.

بیماری کبد اتو ایمیون (مانند هپاتیت انو ایمیون و سیروز صفراوی اولیه (PBC))  بوسیله حضور اتو آنتی بادی ها از جمله آنتی بادی عضله صاف (SMA)، آنتی بادی های ضد میتوکندریایی (AMA) و آنتی بادی نوع 1 میکروزومال ضد کبد/کلیه (anti-LKM-1) مشخص می شود.

آنتی بادی های Anti-LKM1 به عنوان مارکر سرولوژیک برای AIH نوع 2 است و در صورت عدم حضور SMAs و آنتی بادی های ضد هسته ای رخ می دهند.

این مارکر با سیتوکروم اکسیداز P450 2D6   مرتبط است. در اکثر موارد بیماران مبتلا به AIH نوع ،2 جوانان و زنان هستند که دارای نوع شدید بیماری می باشند و به درمان سرکوب کننده سیستم ایمنی بخوبی پاسخ می دهند.  

در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن ناشی از هپاتیت C ممکن است میزان آنتی بادی های Anti-LKM1 بالا باشد. تشخیص بیماری اتو ایمیون کبد تنها با آزمایش آنتی بادی صورت نمی گیرد بلکه در اغلب موارد، آزمایش پانل بیماری خودایمنی کبد  (anti-LKM1, SMA, AMA) انجام می شود.