Anti transglutaminase (IgA/IgG)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری سلیاک یا درماتیت هرپتی فرم (DH)
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • مونیتورینگ بیماران مبتلا به سلیاک و درماتیت هرپتی فرم
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایش ترانس گلوتامیناز بافتی یکی از رایج‌ترین آزمایش های غربالگری‌ سلیاک است. بیماری سلیاک یک بیماری ژنتیکی خودایمن است؛ به این معنا که سیستم ایمنی بدن ما در پاسخ به گلوتن فعال شده و به اشتباه باعث آسیب روده باریک (کوچک) می‌شود.

آزمایش IgA ترانس گلوتامیناز بافتی (tTg-IgA) در تشخیص بیماری سلیاک استفاده می شود.

در صورتی که نتیجه تست مثبت متوسط تا مثبت قوی باشد نشان دهنده بیماری سلیاک است و می بایست با استفاده از بیوپسی روده، تشخیص مورد تأیید قرار بگیرد. 

به طور معمول دو نوع آنتی بادی tTG در افراد مبتلا به بیماری سلیاک ایجاد می شود: IgA و IgG .

آزمایش IgA ترانس گلوتامیناز بافتی اغلب با آزمایش IgG ترانس گلوتامیناز بافتی انجام می شود. آزمایش IgG در افرادی که دارای کمبود آنتی بادی IgA هستند به منظور تشخیص دقیق تر انجام می شود.

از آنجایی که سطح آنتی بادی tTG معمولاً پس از درمان کاهش می یابد، از این آزمایش برای بررسی روند درمان سلیاک نیز استفاده می شود.