Anti Smith Antibody

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت تشخیص و افتراق بین اختلالات خودایمنی و نظارت بر پیشرفت بیماری های خود ایمنی

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که تست ANA (Anti nuclear Ab) شما مثبت باشد.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

پنل Anti nuclear وجود یک یا چند آنتی بادی در خون را که با پروتئین های هسته ی سلول واکنش می دهند را بررسی میکند. این پروتئین ها به  عنوان پروتئین های"Exteractable" شناخته می شوند زیرا با استفاده از سرم نمکی از هسته سلول خارج می شوند. اتو آنتی بادی ها زمانی تولید می شوند که سیستم ایمنی شخص به اشتباه بافت خودی را مورد حمله قرار دهد. این حمله می تواند منجر به التهاب، آسیب بافتی و دیگر علائم و نشانه های مرتبط با اختلالات خود ایمنی باشد.