Urea breath test (UBT)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  •  تشخیص آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری
  • نظارت بر پاسخ به درمان
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • در صورتی که فرد در حال حاضربه زخم معده مبتلا است و یا در گذشته به زخم معده مبتلا شده باشد.
  • جهت اطمینان از عدم حضور هلیکوباکتر پیلوری پس از درمان
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • تنفس
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • ناشتایی به مدت 6 ساعت
  • در صورت مصرف هرگونه دارو از جمله آنتی بیوتیک ها لازم است با پزشک قبل از انجام آزمایش مشورت نمایید. 
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

این باکتری عامل بیماری‌های ورم معده، زخم معده یا دوازدهه (اثنی عشر) است. این آزمایش بر مبنای قابلیت تبدیل اوره به آمونیاک و دی‌اکسیدکربن توسط هلیکوباکتر پیلوری است.

هلیکوباکترپیلوری یک باکتری است که می تواند در مخاط پوشاننده مخاط معده و در مخاط یافت شود، که عامل خطر برای زخم معده و اثنی عشر، گاستریت مزمن یا حتی التهاب مری است. این باسیل گرم منفی نیز جز کارسینوژن معده کلاس I است.

آزمایش UBT یک انتخاب  غیر تهاجمی برای تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری قبل و بعد درمان است.

این بر اساس توانایی هلیکوباکترپیلوری برای متابولیزه کردن اوره به CO2 است، زیرا توانایی ارگانیسم برای تولید مقدار زیادی اوره دارد. در تست تنفس، اوره با برچسب کربن به صورت خوراکی تجویز می شود. سپس اوره از طریق مخاط معده جذب می شود. اگر هلیکوباکترپیلوری وجود داشته باشد، اوره به CO2 تبدیل می شود. سپس CO2 توسط مویرگ های دیواره معده جذب شده و به ریه ها منتقل می شود. کربن نشاندار شده را می توان با کروماتوگرافی گازی یا طیف سنج جرمی اندازه گیری کرد.

تست تنفسی اوره برای کودکان، زنان باردار و برخی از افرادی که قادر به تحمل عمل آندوسکوپی نیستند، بسیار مناسب می باشد.