Anti DNA

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری SLE
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که فرد علائمی از SLE را دارد و پاسخ تست ANA مثبت است.
  •  بررسی دوره ای هنگامی که فرد به SLE مبتلا شده است.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست. اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش Anti DNA اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

این آزمایش معمولاً پس از مثبت شدن آزمایش ANA در افرادی که علائم بالینی نشان دهنده SLE دارند انجام می شود.

این آنتی بادی در 65-80% بیماران با  SLE فعال و به ندرت در سایر بیماری ها دیده می شود. مقادیر کم تا حدواسط این آنتی بادی در بیماری های روماتوئیک، هپاتیت مزمن، سیروز صفراوی و مونونوکلئوز عفونی دیده می شود. چنانچه درمان موفقیت آمیز باشد میزان  Anti DNA کاهش می یابد اما در SLE خصوصا با شروع لوپوس گرانولوماتوز مزمن میزان آنتی بادی افزایش می یابد. تست Anti DNA یک تست نیمه کمی است، بنابراین تغییرات کوچک در سطح آنتی بادی نشان دهنده بیماری نیست.

دو نوع Anti DNA آنتی بادی وجود دارد:

1-Anti-ds-DNA

2- Anti-ss-DNA

Anti-ss-DNA که برای SLE حساسیت و اختصاصیت کمتری دارد اما در سایر بیماری های خودایمنی مثبت است.

این کمپلکس‌های آنتی‌بادی-آنتی‌ژن که در بیماری خودایمنی رخ می‌دهند، نه تنها در تشخیص بیماری بکار می روند، بلکه سهم عمده‌ای در روند بیماری دارند.

این کمپلکس‌ها سیستم کمپلمان را القا می‌کنند که ممکن است باعث آسیب بافتی موضعی یا سیستمیک شود.