CH50

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  •  تعیین نقش پروتئین های سیستم کمپلمان در افزایش دفعات عفونت یا بیماری های خودایمنی.

  • مونیتورینگ فعالیت برخی از بیماری های خود ایمنی.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • جهت تشخیص اولیه بیمارانی با عفونت های مکرر (معمولاً باکتریایی)، دوره های تورم غیرقابل توضیح یا علائم مربوط به برخی اختلالات خودایمنی.

  • اندازه گیری های متوالی CH50 جهت بررسی و نظارت بر روند بیماری و درمان در آرتریت روماتوئید، SLE و گلومرولونفریت.

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش CH50 اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

 CH50 فعالیت پروتئین های کمپلمان را در خون اندازه گیری می کند. سیستم کمپلمان بخش مهمی از دفاع طبیعی بدن در برابر عفونت، واکنش های آلرژیک و ایمنی است. فعال شدن سیستم کمپلمان منجر به لیز سلولی، آزادسازی هیستامین، کموتاکسی گلبول های سفید، افزایش نفوذپذیری عروق و انقباض عضله صاف می شود.

اندازه گیری قدرت همولیزکنندگی کمپلمان سرم کمك زیادی به تشخیص برخی از بیماری هایی که در نتیجه کاهش و یا افزایش کمپلمان سرم بوجود می آیند، دارد.  بهترین استفاده از CH50 برای تعیین کمبود یكی از پروتئین های انتهایی کمپلمان است.

بهترین استفاده از CH50 برای تعیین کمبود یكی از پروتئین های انتهایی کمپلمان است برای مثال در یك بیمار با عفونت های مكرر نایسریا همراه با کمبود C5-9 ،مقدار C3,C4 طبیعی خواهد بود اما CH50 بسیار پایین خواهد بود.

تست دیگری به نام CH100، جایگزین CH50 است که برای بررسی سریع کمبود در سیستم کمپلمان درخواست می شود.