Anti- Ro- 52

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری های اتوایمیون از جمله میوزیت، اسکلرودرما و بیماری های کبدی خود ایمن.
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که علائم مربوط به بیماری میوزیت و اسکلرودرما مشاهده شود. 
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

anti-Ro-52 شایع ترین اتوآنتی بادی است که در پلی میوزیت با سندرم آنتی سنتتاز شناسایی شده است. برخی از مطالعات ارتباط آنتی بادی های ضد Ro-52 را با سندرم سنتتاز ضد t-RNA تهاجمی را نشان می دهند.

Ro-52 با هدف قرار دادن فاکتورهای رونویسی، تولید سیتوکین های پیش التهابی را که به مسیر IL23-TH17 تعلق دارد و با ایجاد التهاب خاص بافت و خودایمنی سیستمیک مرتبط است، تنظیم می کند.

وجود آنتی بادی‌های ضد Ro-52 در طیف گسترده‌ای از بیماری‌های خودایمنی، به‌ویژه در بیماری‌های میوزیت، اسکلرودرمی و بیماری‌های کبدی خود ایمنی مشاهده می شود.

برخی مطالعات حاکی از وجود رابطه ای بین آنتی بادی های ضد Ro-52 و عفونت های ریوی هستند که مربوط به مکان ژنی آنتی ژن Ro-52 در کروموزوم 11 انسانی است. این ناحیه ممکن است حاوی ژن های دخیل در ایجاد و پیشرفت سرطان ریه باشد.