Nucleosomes

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری SLE
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • جهت تعیین حساسیت و اختصاصیت این آنتی بادی ها در تشخیص بیماری SLE
  • ارزیابی ارتباط بین سطوح آنتی بادی های ضد نوکلئوزومی، anti-dsDNA (DNA دو رشته ای) و فعالیت بیماری SLE.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

SLE با تولید اتوآنتی بادی هایی که علیه آنتی ژن های هسته ای مانند کروماتین هدایت می شوند، مشخص می شود. واحد ساختاری کروماتین نوکلئوزوم است که از بخشی از dsDNA تشکیل شده است که در اطراف هسته هیستونی پیچیده شده است. اتوآنتی بادی‌های ضد کروماتین به دو گروه تقسیم می‌شوند: آنتی‌بادی‌هایی که علیه اجزای منفرد کروماتین مانند DNA و آنتی‌بادی‌هایی با میل ترکیبی بالاتر به نوکلئوزوم دست‌ نخورده هدایت می‌شوند. مطالعات نشان داده اند که نوکلئوزوم آنتی ژن اولیه در SLE است.

مطالعات صورت گرفته بیانگر آنست که  آنتی بادی های ضد نوکلئوزومی علاوه بر این که در بیماران SLE در مقایسه با گروه شاهد به طور قابل توجهی افزایش می یابد می تواند بازتاب بهتری از فعالیت بیماری ارائه دهد.