Anti-PM/Scl antibody

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص پلی میوزیت (PM) و اسکلروز سیستمیک (SSc) 
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که علائم پلی میوزیت و اسکلروز سیستمیک مشاهده شود.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی‌بادی‌های Anti-PM/Scl یک گروه ناهمگن از اتوآنتی‌بادی ها هستند که به چندین پروتئین کمپلکس ماکرومولکولی PM/Scl هسته‌ای هدایت می‌شوند.  

آنتی بادی های Anti-PM/Scl در سرم های بیماران مبتلا به پلی میوزیت (PM)، اسکلروز سیستمیک (SSc) و سندرم های همپوشانی پلی میوزیت/ اسکلروز سیستمیک (PM/SSc) دیده می شود. آنتی بادی ها معمولاً با ANA مثبت با الگوهای هسته ای همراه هستند و اغلب در بیمارانی دارای علائم بالینی مشخص می شوند.

همچنین Anti-PM-Scl اغلب با پدیده رینود، آرتریت، دردهای عضلانی و اثرات روی پوست و ریه ها همراه است.