Anti Endomysial antibody (AEA)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری سلیاک و درماتیت هرپتی فرم (DH)
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که کودکان مبتلا به سلیاک علائمی از جمله اختلال در رشد، اختلال در رشد، اسهال، نفخ شکمی، کرامپ دوره ای و کاهش وزن دارند.
  • مونیتورینگ بیماران مبتلا به سلیاک و درماتیت هرپتی فرم
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایش اندازه گیری آنتی بادی های علیه اندومیزیوم (EMA) و گلیادین (AGA) و ترانس گلوتامیناز بافتی (tTG) در تشخیص بیماری سلیاک یا درماتیت هرپتی فرم (DH) بکار می رود.

اختصاصی ترین آزمایش برای بیماری سلیاک و DH آنتی بادی های IgA علیه اندومیزیوم است. آنتی بادی IgA علیه ترانس گلوتامیناز بافتی (tTG) مانند اکثر آنتی بادی های علیه اندومیزیوم IgA هستند. آنها نسبت به آنتی بادی های علیه اندومیزیوم حساس تر می باشند اما کمی کمتر اختصاصی هستند. همه سرم های مثبت آنتی بادی های IgA علیه tTg برای آنتی بادی های IgA علیه اندومیزیوم مورد ارزیابی قرار می گیرند. هر دو روش بسیار حساس تر و اختصاصی تر از تست های آنتی بادی علیه گلیادین هستند که پیش تر مورد استفاده قرار می گرفت.

در مرحله حاد بیماری سلیاک، در اغلب موارد آنتی بادی  IgAعلیه اندومیزیوم و ترانس گلوتامیناز بافتی (tTG) قابل شناسایی است افرادی که فاقد IgA هستند معمولا IgG علیه این آنتی ژن ها را دارند.

در طی درمان با رژیم غذایی فاقد گلوتن تیتر IgA علیه گلیادین سریعتر از IgA علیه اندومیزیوم کاهش خواهد یافت