Anti-ribosomal P protein (Rib.p-protein)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری SLE و سایر بیماری های خود ایمن
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • جهت تشخیص بیماری SLE و  هپاتیت خود ایمنی (AIH) مرتبط با SLE 
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی بادی های Anti-Rib-P قادر به نفوذ به سلول های خاص، اتصال به پروتئین های ریبوزومی و مسدود کردن سنتز پروتئین هستند.

آنتی بادی های پروتئین های ریبوزومی P (Anti-Rib-P) مارکر های اختصاصی لوپوس اریتماتوز سیستمیک  (SLE) هستند و با درگیری کبد در این بیماری مرتبط هستند. مطالعات نشان می دهد وجود آنتی بادی های Anti-Rib-P در بیماران مبتلا به SLE با سن کمتر در شروع بیماری، درگیری چند اندام و دوره کلی بیماری شدید ، از جمله وجود درگیری سیستم عصبی مرکزی ، نفریت ، حساسیت به نور و درگیری کبدی دیده می شود.

شباهت در زمینه خودایمنی بین هپاتیت خود ایمن (AIH) و هپاتیت مرتبط با SLE، احتمال ارتباط بین اتوآنتی بادی های پروتئین های ریبوزومی P وAIH  را افزایش می دهد.