Anti-myocardial antibodies (AMA)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • شناسایی علت بیماری های خودایمنی و آسیب میوکارد
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که علائم و نشانه های بیماری های میوکارد مشاهده شود.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی بادی های ضد میوکارد  (AMAs)  در بیماری های روماتیسمی قلب، کاردیومیوپاتی، سندرم پس از توراکوتومی و سندرم های پس از انفارکتوس میوکارد شناسایی شوند. آنتی بادی های علیه عضله قلب نیز در 20-40%  بیماران پس از جراحی قلب و در تعداد کمتری از بیماران پس از انفارکتوس میوکارد مشاهده می شود.

این آنتی بادی ها معمولاً با پریکاردیت همراه هستند که به دنبال آسیب میوکارد در ارتباط با جراحی قلب یا انفارکتوس میوکارد (Dressler syndrome) ایجاد می شود. این آزمایش در تشخیص علت خودایمنی و همچنین مونیتورینگ پاسخ به درمان استفاده می شود.

همچنین AMA در کاردیومیوپاتی و تب روماتیسمی دیده می شود.