Acid Phosphatase (AP)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • غربالگری و نظارت بر بیماری های استخوان و کبدی
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • در صورتی که پزشک علائم و نشانه هایی از بیماری های استخوانی یا کبدی مشاهده کند، این آزمایش خواست می گردد.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش AP اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

اسیدفسفاتاز در بسیاری از بافت ها از جمله کبد، سلول های قرمز خون، مغز استخوان و پلاکت ها وجود دارد. بیشترین مقدار آن در غده پروستات- ایزو آنزیم اسیدفسفاتاز پروستات (PAP) یافت می شود.

معمولاً سطوح بالای این آنزیم در بیمارانی که سرطان پروستات آنها به خارج از کپسول و سایر قسمت‌های بدن، به ویژه استخوان متاستاز داده است، دیده می‌شود. درجه افزایش نشان دهنده وسعت بیماری است.

کاربرد اسید فسفاتاز تام و ایزوآنزیم PAP نیز در غلظت های بالا برای بررسی تجاوز جنسی استفاده می شود. سطوح بالای اسید فسفاتاز نیز در گلبول های سفید خون ( بیشتر مونوسیت و لنفوسیت)، وجود دارد. آنها در تعیین سیر بالینی بیماران مبتلا به بیماری لنفوپرولیفراتیو و لوسمی سلول مویی مفید هستند. در بیماری ذخیره لیزوزومی (بیماری گوشه و نیمن پیک ) و هیپرپاراتیروئیدیسم نیز سطح AP افزایش می یابد.