Alanin Aminotransferase

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت تشخیص بیماری های کبدی

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

 

  • زمانی که پزشک شما علائم اختلالات کبدی را در شما مشاهده گند
  • چکاپ کبدی
نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی از بازو

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

انجام این آزمایش آمادگی پیش ازنمونه گیری ندارد هرچند که می بایست به دستور پزشک در خصوص مصرف داروها توجه کرد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

ALT یکی از آنزیمهایی است ه اغلب در کبد یافت می شود. همچنین مقادیر کمتر از آن در کلیه، قلب و عضلات وجود دارد. زمانی که کبد دچار آسیب شود، ALT به جریان خون آزاد می شود و غلظت این آنزیم درون خون افزایش می یابد. این اتفاق معمولا قبل از بروز علائم بارز آسیب کبدی نظیر وجود زردی در پوست و چشم روی می دهد