Albumin/Globulin (A/G)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • به عنوان بخشی از پروفایل تست عملکرد کبد می باشد.

  • جهت محاسبه گلوبولین که ممکن است نشان دهنده فعال شدن یا کاهش فعالیت سیستم ایمنی (ایمونوگلوبولین) باشد.

  • شناسایی برخی از اختلالات کبد، کلیه و چندین بیماری دیگر. 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • اغلب به عنوان بخشی ازپروفایل تست بیماری ها، از جمله بیماری کبدی انجام می گردد.
  • پزشک در صورت وجود علائمی از جمله خستگی، استفراغ، هماچوری و کاهش وزن انجام این تست را پیشنهاد می کند.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایش نسبت پروتئین کل و نسبت آلبومین/گلوبولین (A/G) میزان کل پروتئین خون را اندازه گیری می کند. دو نوع اصلی پروتئین در خون وجود دارد:

آلبومین پروتئین اصلی پلاسما است که عملکردهای مختلفی دارد. آلبومین توسط کبد ساخته می شود، سپس وارد جریان خون می شود  همچنین هورمون ها، ویتامین ها و آنزیم ها را در سراسر بدن حمل می کند. که به جلوگیری از نشت خون از رگ های خونی به بافت های دیگر کمک می کند. همچنین به حرکت هورمون ها، داروها، ویتامین ها و سایر مواد مهم در سراسر بدن کمک می کند

آزمایش آلبومین بررسی میزان عملکرد کبد و کلیه ها استفاده می شود. در صورتی که کبد آسیب دیده باشد، آلبومین به اندازه کافی تولید نمی شود. همچنین در صورت آسیب کلیه، آلبومین بیش از حد از بدن خارج می شود که در ادرار مشاهده می شود. بنابراین در صورت آسیب کبدی و کلیوی میزان آلبومین در بدن کاهش می یابد. سطوح بالای آلبومین نیز از نشانه های کم آبی است.

گلوبولین ها پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی بدن در کبد ساخته می شوند. گلوبولین ها نقش مهمی در عملکرد کبد، لخته شدن خون و مبارزه با عفونت دارند. انواع مختلفی از گلوبولین ها به نام های آلفا، بتا و گاما گلوبولین ها وجود دارد. آزمایش های اندازه گیری گلوبولین ها عبارتند از:

  • تست پروتئین تام :(total protein) این آزمایش خون میزان کل پروتئین موجود در خون را اندازه گیری می کند. دو نوع اصلی پروتئین خون، گلوبولین ها و آلبومین هستند. چنانچه سطح پروتئین پایین باشد، نشان دهنده بیماری کبدی یا کلیوی است.
  • الکتروفورز پروتئین سرم: این آزمایش سطح انواع مختلفی از پروتئین ها را در خون، از جمله انواع مختلف گلوبولین ها را اندازه گیری می کند. از آنجایی که سطوح گلوبولین های خاص اطلاعاتی در مورد عملکرد سیستم ایمنی بدن ارائه می دهند. بنابراین، از این آزمایش می توان به منظور تشخیص اختلالات سیستم ایمنی، نوعی سرطان به نام مولتیپل میلوما و انواع بیماری های دیگر استفاده کرد.

این آزمایش میزان آلبومین خون را با مقدار گلوبولین مقایسه می کند. این مقایسه نسبت آلبومین/گلوبولین (A/G)  نامیده می شود. اگر سطح پروتئین کل یا نتایج نسبت A/G طبیعی نباشد، می تواند نشانه ای ازیک مشکل باشد. آزمایش نسبت پروتئین کل و A/G اغلب به عنوان بخشی از پانل متابولیک جامع است که میزان پروتئین ها و سایر مواد موجود در خون را اندازه گیری می کند. همچنین ممکن است برای تشخیص بیماری کلیوی، بیماری کبد یا مشکلات تغذیه ای استفاده شود.