Alkaline phosphatase

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت تشخیص و پایش درمان (مونیتورینگ درمان) در اختلالات کبدی و استخوان

 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

به عنوان بخشی از تست های ارزیابی عملکرد کبدی و استخوانی و یا زمانی که فرد علائم اختلالات کبد و یا اختلالات استخوانی را دارد.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ترجیحا ناشتایی

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

Alkaline phosohatase یکی از آنزیم هایی است که در مقادیر بالا در استخوان و کبد یافت می شود

مقادیر کمتر ALP در جفت و روده نیز دیده می شود.

هریک از این اعضای مختلف بدن نوع متفاوتی از آنزیم ALP را می سازند که به این اشکال متفاوت ایزو آنزیم می گویند