Alpha fetoprotein

AsseyMethod: Chemiluminescence
Abbrevation: AFP
Sector: Hormone 1
SampleType: S
S.Vol: -
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 1 day at 2-8˚c for longer time at -20˚c
Test Name: Alpha fetoprotein
Normal Range: Up to 10

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت کمک به تشخیص و پایش درمان برای برخی سرطانهای کبد، بیضه وتخمدان

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که پزشک شما به برخی سرطانها مانند کبد، بیضه وتخمدان مشکوک باشد. جهت مونیتورینگ درمان درسرطانهای ذکر شده.

برخی زمان ها که بیماری های مستعد کننده سرطان مانند هپاتیت مزمن ویا سیروز وجود دارد

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

 

آلفافیتو پروتئین یکی از پروتئین هایی است که در وهله اول توسط کبد جنین درحال رشد وباقت کیسه زرده تولید میشود.

سطح ALP معمولا در زمان تولد افزایش می یابد وسپس به سرعت کاهش می یابد.آسیب کبدی وبرخی سرطانها می تواند غلظت ALP را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این آزمایش به اندازه گیری میزان ALP درخون میپردازد.

 ALP زمانی تولید میشود که سلول های کبدی درحال ایجاد شدن هستند.

دربیماری های مزمن کبدی مانند هپاتیت وسیروز ALP میتواند: به طور مزمن افزایش یابد.

غلظت بسیارزیاد ALP ممکن است با برخی تومورها مرتبط باشد. شاخص های تولید ALP میتواند به عنوان یک تومورمارکر موثر واقع شود.

افزایش مقادیر ALP در بسیاری از افراد که به انواعی از سرطانهای کبدی نظیر هپاتوسلولار کارسینوما و سرطان کبد، ونوعی از سرطان کبدی به نام Hepato blastoma که در نوزادان اتفاق می افتد.

ههمچنین این افزایش مقادیر ALP درسرطانهای بیضه وتخمدان نیز مشاهده می شود.

ALP انواع مختلفی دارد که آزمایش استاندارد آلفافیتو به اندازه گیری میزان Total ALP که تمامی انواع ALP در بدن را شامل میشود.

یکی از انواع  ALP ، L3 نامیده میشود.علت این نامگذاریآن است که درمحیط آزمایشگاهی میتواند به قسمتی از پروتیین درسرم به نام Lens culinaris agglutinin  متصل شود. APL3% تستی مقایسه ای است که نسبت نوع ALP-L3 را به ALP کل می سنجد.

افزایش درصد L3 با افزایش ریسک کارسینو، Hepato cellularدر آینده نزدیک ویا افرادی که تشخیص ضعیف داشته اند موثر است.

سرطانهای مرتبت با L3 تمایل بیشتری به تهاجمی شدن دارند.