Amylase

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص و نظارت بر پانکراتیت حاد
  • گاهی در تشخیص کیسه صفرا و بیماری اوریون نیز استفاده می شود.
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  •  تشخیص و پیگیری سرطان پانکراس
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
  • ادرار
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش آمیلاز اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
  •  بارداری طبیعی و افزایش سن از جمله عوامل موثر بر میزان آمیلاز می باشند.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آمیلاز آنزیمی است که عمدتا توسط پانکراس ساخته می شود و برای تشخیص و نظارت بر پانکراتیت مزمن و سایر اختلالاتی که ممکن است پانکراس را درگیر کند، استفاده می شود.

آمیلاز معمولاً در خون و ادرار به مقدار کم وجود دارد اما هنگام آسیب به سلول های پانکراس یا انسداد مجاری پانکراس مقادیر بیشتری از آمیلاز وارد جریان خون می شود. افزایش مقدار آن در خون همچنین باعث افزایش غلظت آمیلاز در ادرار می شود زیرا آمیلاز از طریق ادرار از خون دفع می شود.

آزمایش آمیلاز خون ممکن است همراه با آزمایش لیپاز برای تشخیص بیماری های پانکراس استفاده شود. 

از سوی دیگر آزمایش لیپاز برای بیماری های پانکراس، به ویژه برای پانکراتیت حاد و پانکراتیت حاد الکلی، اختصاصی تر از آمیلاز است. افزایش لیپاز معمولاً نشان دهنده مشکل در پانکراس است. ارزیابی نتایج دو آزمایش با هم به تشخیص یا رد پانکراتیت و سایر شرایط کمک می کند.