Androstenedione

AsseyMethod: Chemiluminescence
Abbrevation: Androstendione
Sector: Hormone 1
SampleType: S
S.Vol: 0.3
Transport: -20˚c
Storage: Rapidly at -20˚c
Test Name: Androstenedione
Normal Range: Male:0.6-3.1 Female:0.3-2.4 Child:0.08-2.5

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت ارزیابی غده آدرنال، جهت تشخیص تومور آدرنال وسرطانها، کمک به تشخیص علت صفات ثانویه جنس مردانه در زنان، بلوغ زودرس در مردان، جهت ارزیابی تولید آندروژن وعملکرد تخمدان ها درزنان یا عملکرد بیضه در مردان، زنانی که به هایپرپلازی مادرزادی آدرنال مشکوک باشند، جهت ارزیابی تاثیر درمان برای CAH .

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که موی زائد بیش از حد در صورت و بدن زن مشاهده شود، وجود آکنه، قاعدگی نامنظم ویا عدم قاعدگی (آمنوره)، کمتر از 8-6 چرخه قاعدگی درسال یا ناباروری. زمانی که پسر درمعرض بلوغ زودرس باشد و یا دخترنشانه هایی از صفات ثانویه جنسی مردانه را بروز دهد، زمانی که بلوغ به تاخیر بیافتد زمانی که CAH برای فرد تشخیص داده نشده باشد. مونیتورینگ درمان CAH  .

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی.

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

درزنان در سنین تولید مثل ممکن است انجام تست در زمان خاصا از چرخه قاعدگی درخواست شود.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آندرستندیون ( Androstenedione) یکی از انواع آندروژن هاست.

یکی ازچندین هورمون مردانه است که موجب بروزاولین تفاوت های جنسی مردوزن میشود و موجب ایجاد صفات ثانویه جنسی نظیر بم شدن صدا و ویش مو میشود. اگرچه این هورمون به عنوان هورمون جنسی مردانه شناخته میشود ، اما درخون هردو جنس دیده میشود و میتواند در بدن به آندروژن های دیگری نظیر تستسترون ویا هورمون زنانه استروژن تبدیل شود. این تست میزان آندرستندیون خون را اندازه گیری میکند.

آندرستندیون به وسیله تخمدانها در زنان وبیضه ها درمردان و غده آدرنال در هردو جنس تولید میشود.

هورمون هیپوفیزی LH به آزادسازی آندرستندیون به وسیله غده آدرنال را تحریک میکند.

هورمون هیپوفیزی ACTH به آزادسازی آندرستندیون به وسیله غده آدرنال را تحریک می کند.

سطح آندرستندیون در خون دارای الگوی روزانه استو درزمانهای مختلف  چرخه قاعدگی یک زن متفاوت خواهد بود.

آندرستندیون می تواند به عنوان مارکری جهت بررسی عملکرد غده آدرنال از نظر تولید آندروژن وعملکرد تخمدان یا بیضه  مفید واقع شود.آزمایش آندرستندیون اغلب بعد از نتیجه غیرطبیعی تست هایی مانند تستسترون و 17-Hydroxy progesterone  انجام میشود.

سطح بیش ازحد آندرستندیون ودیگر آندروژن ها می تواند باعث شود کودک دارای اندام جنسی مبهم باشد ، موی زائد بدن ، قاعدگی غیرطبیعی در زنان و بلوغ زودرس در هردوجنس از دیگر نشانه های ازدیاد آندرستندیون است.

تومورهای آدرنال به تومورهای تولیدکننده ACTH و هایپرپلازی آدرنال می تواند منجر به افزایش تولید آندرستندیون شود.

 

زنان با سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) نیز می تواند مقادیر بسیار بالای آندرستندیون را تجربه کنند.

اگرچه افزایش سطح ممکن است در مردان قابل توجه نباشد میتواند منجر به ایجاد صفات فیزیکی مردانه و مشکل در قاعدگی زنان شود.