Anti- DNA Antibody

AsseyMethod: Elisa
Abbrevation: Anti DNA - ds
Sector: Hormone 2
SampleType: S
S.Vol: -
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 3 days at 2-8˚c,for longer time at -20˚c
Test Name: Anti- DNA Antibody
Normal Range: Negative:<0.9 Borderline:0.9-1.09 Positive:>1.10

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت کمک به تشخیص و مونیتورینگ لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE).

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که شما علائم مرتبط با SLE دارید.

زمانی که تست ANA شما مثبت است.

به طور متناوب زمانی که بیماری SLE برای شما تشخیص داده شده است.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

 

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

 

در این آزمایش میزان آنتی بادی دربرابر دئوکسی ریبونوکلئیک اسید دورشته ای Anti- dsDNA)) اندازه گیری میشود که ممکن است در خون حضور یابد.

Anti- dsDNA یکی از اتوانتی بادی هاست و زمانی تولید میشود که سیستم ایمنی توانایی تشخیص افتراقی بین مواد سلولی "خودی" و "غیرخودی" را نداشته باشد. این هدف گذاری اشتباه میتواند به ماده ژنتیکی خود بدن حمله کند که این امر باعث التهاب ،آسیب بافتی و دیگر علائم وابسته به اختلالات خود ایمنی شود.

Anti- dsDNA یکی از چندین آنتی بادی های هسته سلول (ANA) است، گگروهی از آنتی بادی هایی که به طور مستقیم در مقابله با مواد داخل هسته سلول ایجاد میشود در جایی که ممکن است در تعدادی از اختلالات میزان این Antibody به مقدار کم افزایش یابد.

Anti- dsDNA یکی از اولین نشانه هایی است که در ارتباط با لوپوس اریتماتوز افزایش می یابد.

SLE می تواد بر روی کلیه ها، مفاصل، خون، عروق، پوست، قلب، ریه و مغز اثر بگزارد. علائم شامل درد مفاصل   

ونارسائی های کلیوی باشد.

SLE اغلب در زنان بین سنین 40-15 سال اتفاق می افتد و اغلب در نژاد Caucasians یافت میشود.

درحالی که دلیل مستقیم آن هنوز نامشخص است. زمینه ژنتیکی میتواند از عوامل ابتلا به این بیماری باشد.

 برخی از داروها و مواد شیمیایی ،نورخورشید، عفونت های ویروسی میتواند باعث شروع این بیماری باشد.

یکی از عوارض جدی SLE نفریت لوپوس است. بیماری که با التهاب کلیه ها مشخص میشودکه میتواند منجر به وجود پروتیین در ادرار ،فشار خون بالا ونارسایی کلیه شود. این مورد زمانی روی میدهد که اتوآنتی بادی به آنتی ژن ها متصل شود و در کلیه ها رسوب کند. در ارزیابی کسانی که دارای نفریت لوپوس هستند. افزایش میزان dsDNA عمدتا در ارتباط با ظهور التهاب وآسیب به کلیه هاست.