Anti Phospholipid Ab - IgM

AsseyMethod: Elisa
Abbrevation: A.Ph.Ab - IgM
Sector: Hormone 2
SampleType: S
S.Vol: -
Transport: up to 0.5 hrs. at RT
Storage: 3 days at 2-8˚c,for longer time at -20˚c
Test Name: Anti Phospholipid Ab - IgM
Normal Range: Up to 25

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت کمک به تشخیص عدم تشکیل لخته

چهت کمک به تشخیص علت سقط مکرر

جهت ارزیابی طولانی شدن زمان PTT

به عنوان بخشی از ارزیابی سندروم آنتی فسفولیپید آنتی بادی

به عنوان بخشی از ارزیابی بیماران با بیماری بافت همبند

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که آزمایش PTT شما غیر نرمال است

زمانی که شما لخته شدن خون در عروق وریدی و شریانی را بدون دلیل مشخص تجربه کرده اید.

چنانچه شما دارای لوپوس و یا بیماری بافت همبند هستید.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی فسفولیپید آنتی بادی پروتئین های ایمنی هستند که به طور مستقیم در برابر فسفولیپید تولید می شوند.

فسفولیپیدها درغشای سلولی شامل پلاکت ها یافت می شوند. آن ها مولکول های لیپیدی هستند که نقشی اساسی درانعقاد خون ایفا می کنند. زمانی که آنتی بادی های آنتی فسفولیپید تولید شوند با فرایند انعقاد تداخل ایجاد می کنند.با افزایش این آنتی بادی ها ریسک لخته شدن خون در عروق شریانی و وریدی افزایش می یابد که می تواند منجر به سکته مغزی و فلبی شود. آنتی بادی های آنتی فسفولیپید همچنین با ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت)، سقط مکرر (به ویژه در سه ماهه دوم و سوم)، زایمان زودرس و فشار خون بارداری (پره اکلامپسی) است. آنتی بادی های آنتی فسفولیپید اغلب در اختلالات خود ایمنی مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک(SLE)  دیده می شوند. همچنین ممکن است در صورت وجود HIV، برخی سرطان ها، در افراد مسن، به طور موقت در عفونت ها، درمان با برخی داروها نظیر phenothiazins وProcainamide دیده شود.

سندروم آنتی فسفولیپید (APS) که سندروم Hughes نیز نامیده می شود؛ گروهی از علائم شناخته شده است که شامل لخته شدن خون، سقط جنین مکرر، ترومبوسیتوپنی و وجود یک یا تعداد بیشتری از آنتی بادی های آنتی فسفولیپید است.

APS می تواند در دو نوع اولیه (بدون اختلال خود ایمنی اساسی) و نوع ثانویه (وجود بیماری خود ایمنی اختصاصی) دیده شود. متداول ترین آنتی بادی های ضد فسفولیپید، آنتی بادی های کاردیولیپین و لوپوس آنتی کواگولانت هستند.

آزمایشات دیگر شامل Anti-beta2glycoprotein I وAnti phosphatidylserine هستند.

دو نوع از آزمایشات وجود دارد که برای تشخیص آنتی بادی های ضدفسفولیپید استفاده می شود.

آزمایش های مورد استفاده می توانند چندین کلاس از آنتی بادی های IgG, IgM, IgA را تشخیص دهند