Antistreptolysin – O Titer

AsseyMethod: Imm.turb.
Abbrevation: ASO
Sector: Serology
SampleType: S
S.Vol: -
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 1 day at 2-8˚c,1 week at -20˚c
Test Name: Antistreptolysin – O Titer
Normal Range: Up to 333

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت تشخیص عفونت باکتریایی حلق

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

چنانچه شما علائمی مانند خشکی گلو و تب دارید و یا زمانی که پزشک شما به وجود علت باکتریایی مشکوک است.(اگرچه اغلب خشکی گلو به علل ویروسی بوده ونیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارد.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

سواب از حلق یا لوزه

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

این آزمایش به تشخیص streptococcus pyogenes  که به عنوان استرپتوکوک های گروه A  شناخته میشود وباعث ایجاد عفونت در پشت حلق وخشکی گلو می شود ، می پردازد.