Antithrombin III

AsseyMethod: Colorimetry-cobas.Integra
Abbrevation: AT –III Activity
Sector: Biochemistry
SampleType: PC
S.Vol: -
Transport: up to 1 hrs. at 0˚c,-20˚c
Storage: 4 hours at 0˚c ,or longer time at -20˚ c
Test Name: Antithrombin III
Normal Range: 80-125

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

کمک به تشخیص کمبود آنتی ترومبین ، جهت تشخیص علت انعقاد نامناسب خون

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

چند ماه پس از ایجاد لخته خون  یا هنگامی که پاسخی مورد انتظار در زمان درمان با ضد انعقادی هپارین مشاهده نمی شود

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

 

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایش آنتی ترومبین به اندازه گیری عملکرد و میزان کمی آنتی ترومبین می پردازد. آنتی ترومبین پروتئینی است که به منظور کمک به کنترل انعقاد خون در کبد تولید می شود.

در شرایط طبیعی ، زمانی که عروق خونی دچار جراحت شوندبدن در فرایندی به نام آبشار انعقادی، عوامل انعقادی را فعال می کند تا لخته خون تشکیل شود و از خونگیری جلوگیری شود. آنتی ترومبین به تنظیم این فرایند به وسیله مهار فعالیت چندین فاکتور فعال شده انعقادی می پردازد.

به طور عمده ترومبین و فاکتور Xa به کاهش این روند وجلوگیری از تشکیل لخته اضافی ویا نامناسب می پردازد.

دو دلیل برای کمبود Ant thrombin وجود دارد: 1. ارثی                                                  2. اکتسابی

بیمارانی با نقص ارثی ویا اکتسابی آنتی ترومبین دارای ریسک بالاتری برای ابتلا به بیماری تروبو وریدی هستند.

کمبود ارثی آنتی ترومبین بسیار نادر است( 1 نفر از هر 5000 نفر).

چنانچه فرد دارای یک ژن معیوب و یک ژن سالم (هتروزیگوت) باشد انعقاد نامناسب در حدود 30-20 سالگی شروع می شود.

در موارد بسیار نادر ممکن است هر دو ژن آنتی ترومبین دچار نقص باشند که در این حالت مشکلات شدید انعقادی در زمان کوتاهی پس از تولد بروز می یابد.

کمبود آنتی ترومبین اکتسابی در هر سنی می تواند روی دهد ،که در این حالت فرد با وضعیت های گونااگون از جمله بیماری های کبدی ، ترومبوز گسترده ، انعقاد داخل عروقی...، کم خونی، سرطان، سندروم نفروتیک، (نوعی بیماری کلیوی) مواجه میشود.

دو نوع آنتی ترومبین اکتسابی وجود دارد:

نوع1. در نوع 1 آنتی ترومبین طبیعی تولید می شود اما مقدار ساخته شده ناکافی است.

نوع2. در نوع 2 میزان آنتی ترومبین تولید شده کافی است اما اما محصول تولید شده فاقد عملکرد است.

این دو نوع با آزمایش های آنتی ترومبین قابل تشخیص ،تمایز و و ارزیابی هستند.

 

  1. Anti-thrombin activity: به ارزیابی عملکرد انتی ترومبین در بیماران می پردازد.
  2. Anti-thrombin antigen: به اندازه گیری میزان آنتی ترومبین در بیماران می پردازد.