Apo A & B

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • بررسی ریسک بیماری آتروژنیک قلبی
  • بررسی ریسک بیماری های عروق محیطی
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • بررسی ریسک بیماری های قلبی آتروژنیک و عروق محیطی
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • 10-12 ساعت ناشتایی اما مصرف آب ایرادی ندارد.
  • عدم استعمال دخانیات 
  • عدم مصرف الکل
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آپولیپوپروتئین ها بخش پروتئینی لیپوپروتئین ها ( نظیر HDL و LDL ) می باشند. آپولیپوپروتئین ها در انتقال لیپید نقش مهمی دارند، تسریع کننده و فعال کننده اتصال لیپوپروتئین ها به گیرنده هایشان در سلول های بافت ها هستند تا بدین صورت امکان انتقال لیپوپروتئین ها (حامل فراورده های چربی) به داخل سلول ها فراهم شود. از این آزمایش جهت بررسی خطر بیماری های قلبی آتروژنیک و عروق محیطی استفاده می گردد. بررسی سطوح این آزمایش ها نسبت به LDL، VLDLو HDL شاخص بهتری برای خطرات آتروژنیک می باشد.

آپولیپوپروتئین ها در کبد ساخته می شوند و توسط عواملی زیادی همچون شرایط هورمونی (انسولین، گلوکاگون، استروژن، آندروژن و گلوکاگون)، تغذیه، مصرف الکل و داورهای مختلف کنترل می شوند.

آپولیپوپروتئین ها به سه دسته A-1 ، B و E تقسیم می شوند.

آپولیپو پروتئین A

Apo A در در کبد و روده کوچک سنتز می شود و آپولیپوپروتئین اصلی HDLاست.  HDL به بافت ها می رود و کلسترول اضافی را می گیرد و سپس آن را به کبد می رساند. در کبد، کلسترول یا بازیافت می شود یا در صفرا دفع می شود. انتقال معکوس HDL تنها راه دفع کلسترول اضافی است و به انتقال معکوس به محافظت از شریان ها کمک می کند. چنانچه مقادیر کافی از HDL وجود داشته باشد، می تواند تجمع پلاک های چربی را معکوس کند. رسوبات ناشی از تصلب شرایین می تواند منجر به بیماری قلبی عروقی (CVD) شود.

دو شکل آپولیپوپروتئین A وجود دارد: Apo A-I و Apo A- II .

آپولیپوپروتئین A-I پروتئینی است که نقش خاصی در انتقال و متابولیسم لیپیدها دارد. سطوح Apo A-I اطلاعات بیشتری را برای کمک به ارزیابی خطر CVD، به ویژه زمانی که سطح HDL پایین است، ارائه می دهد.

عدم وجود ، کاهش و یا هرگونه تغییر در ApoA-1 ، منجر به کمبود HDL در گردش خون می شود که یک عامل خطر برای بیماری عروق کرونر است. علاوه بر این ایجاد کلسترول در سلولها می تواند سمی باشد که سبب مرگ سلول و یا اختلال عملکردی آن می شود

آپولیپوپروتئین B

Apo B پروتئین اصلی LDL است که در نتیجه در عمل انتقال کلسترول به سلول ها نقش دارد و بنابراین افزایش آن عاملی برای تشکیل پلاک های شریانی و نهایتا گرفتگی رگهای کرونر قلبی است.

دو شکل آپولیپوپروتئین B وجود دارد: Apo B-100 و Apo B-48 .

Apo B-100 توسط کبد ساخته می شود، در حالی که Apo B-48 در روده ها تولید می شود.

Apo B-48 بخشی جدایی ناپذیر از ساختار شیلومیکرون ها است که مسئول انتقال اولیه لیپیدهای رژیم غذایی از روده به کبد هستند. در کبد، بدن لیپیدها را دوباره بسته بندی می کند و آنها را با Apo B-100 ترکیب می کند تا VLDL (لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم) غنی از تری گلیسیرید را تشکیل دهد.

Apo B-100 پروتئینی است که در متابولیسم لیپیدها نقش دارد و جزء پروتئین اصلی لیپوپروتئین هایی مانند VLDL و LDL است. این آزمایش میزان آپو B را در خون اندازه گیری می کند.