Beta-2 Microglobulin Tumour Marker

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

- جهت کمک به ارزیابی شدت و پیش آگهی برخی سرطان ها، از جمله مولتیپل میلوما (MM) و لنفوم

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

- جهت نظارت بر فعالیت بیماری و روند درمان در صورت ابتلا به مولتیپل میلوما یا سایر سرطان

نمـونـه مـورد نیـاز؟

- نمونه خون

- نمونه ادرار 24 ساعته

- به ندرت، نمونه CSF 

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

آمادگی خاصی نیاز ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

میکروگلوبولین بتا 2 (B2M) پروتئینی است که در سطح (بخشی از MHC کلاس I) تقریباً تمام سلول‌های بدن یافت می‌شود و توسط سلول‌ها به داخل خون، به ویژه توسط لنفوسیت‌های B و سلول‌های تومور، ریخته می‌شود. این پروتئین در بیشتر مایعات بدن وجود دارد و غلظت آن در جریان خون با شرایطی که تولید و/یا تخریب سلولی را افزایش می‌دهد یا سیستم ایمنی را فعال می‌کند، افزایش می یابد. این آزمایش B2M را در خون، ادرار یا به ندرت در مایع مغزی-نخاعی (CSF) اندازه گیری می کند.
B2M اغلب در خون با سرطان هایی مانند مولتیپل میلوما (MM) و لنفوم، با اختلالات و عفونت های التهابی (مانند HIV، CMV (و نیز در بیماری کلیوی افزایش می یابد.
B2M به عنوان نشانگر تومور مفید است زیرا می تواند اطلاعاتی را در مورد پیش آگهی سرطان سلول های خونی ارائه دهد. از طرفی می توان از آن برای ارزیابی عملکرد کلیه استفاده کرد.
غلظت B2M می تواند در CSF افراد مبتلا به سرطان سلول های خون متاستاتیک که به مغز گسترش یافته اند مانند لنفوم، برخی از اختلالات مزمن مانند مولتیپل اسکلروزیس (MS) و عفونت های ویروسی مانند HIV افزایش یابد.