Blood Group & Rh

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تعیین گروه خونی و نوع RH
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگام نیاز به انتقال خون
  • هنگام پیوند اعضا
  • در زنان باردار جهت تعیین خطر ناسازگاری Rh بین مادر و جنین
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

طی این آزمایش آنتی‌ژن‌های موجود در سطح گلبول‌های قرمز شناسایی می‌ شوندو آنها را به چهار گروه معمولی A، B، AB یا O طبقه‌بندی می‌کند و به سیستم ABO معروف است.

افراد با گروه خونی نوع A دارای آنتی ژن A، نوع B دارای آنتی ژن B، نوع AB هر دو و نوع O هیچ یک از این آنتی ژن ها را ندارند. این آنتی ژن های A و B الیگوساکاریدهای پیچیده ای هستند که از نظر قند نهایی متفاوت هستند. آنتی ژن های گروه خونی به عنوان عوامل تعیین کننده مندلی به ارث می رسند.

علاوه بر گروه خونی, سیستم Rh نیز وجود دارد که تعیین می کند گلبول های قرمز Rh مثبت یا Rh منفی هستند. اگر پروتئین Rh روی گلبول های قرمز وجود داشته باشد، گروه خونی Rh مثبت است و چنانچه وجود نداشته باشد، فرد دارای گروه Rh منفی است. فاکتورهای Rh از نظر ژنتیکی تعیین می شوند. نوزاد ممکن است فاکتور Rh را از هر یک از والدین یا ترکیبی از هر دو به ارث ببرد.

دانستن هر دو نوع ABO و Rh مهم است زیرا عدم تطابق در هر یک از آنها می تواند یک واکنش ایمنی زایی شدید را ایجاد کند که می تواند کشنده باشد.

برخلاف آنتی بادی های آنتی ژن های A و B، آنتی بادی های Rh به طور طبیعی تولید نمی شوند. آنتی‌بادی‌هایی که علیه فاکتور Rh تولید می‌شوند، تنها در صورتی می‌توانند ایجاد شوند که فاکتور Rh را روی گلبول‌های قرمز خون خود نداشته باشید و سپس در معرض گلبول‌های قرمز Rh مثبت قرار بگیرید.

این اتفاق می‌تواند در دوران بارداری یا تولد، زمانی که مادر Rh منفی و نوزاد Rh مثبت است، یا هنگامی که فرد Rh منفی است و خون Rh مثبت دریافت میکند، رخ دهد.

در هر دو مورد، مواجهه اول با آنتی ژن Rh احتمالا منجر به پاسخ قوی در برابر سلول های Rh مثبت نمی شود، اما هرگونه مواجهه بعدی مانند بارداری دوم ممکن است باعث واکنش های شدید شود.